رایاکوین

بیا با رایاکوین قدم هاتو بشمار

ما همراه شما هستیم تا همیشه

برای پیاده روی انگیزه کافی داشته باشید.

بیا با رایاکوین قدم هاتو بشمار

ما همراه شما هستیم تا همیشه برای پیاده روی انگیزه کافی داشته باشید.

چرا ما همراه شما هستیم؟

خیلــی از افــراد بخـاطــر نبــود یک همـــراه، انگیزه کافی برای پیاده روی ندارند.

مـا در اپلیکیشــن قـدم شمــار رایــاکویـــن بـا بـرگــزاری مســابقـــات پیــاده روی هفتگــی و

اهداء جوایــز متنــوع در کنار شما هستیم تا همیشه برای پیاده روی کردن هیجان داشته باشید و از آن لذت ببرید.

تازه دیگه تنها پیاده روی نمیکنید و میتوانید با دوستان جدید در مسابقات رقابت کنید.